Konkursy

Regulamin konkursu „Czytanie – moja pasja!’’

 1. Organizatorem i fundatorem nagród jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju.
 2. Cele konkursu :

– promocja czytelnictwa i działań biblioteki,

– zachęcenie  do regularnego czytania,

– popularyzowanie zbiorów bibliotecznych,

– aktywizowanie czytelników poprzez udział w konkursie

 • Rozpoczęcie i czas trwania konkursu

-konkurs rozpocznie się 02 listopada 2016 r, trwać będzie bezterminowo

– po upływie 3 kolejnych miesięcy nastąpi przeliczenie ilości wypożyczeń, najaktywniejsi czytelnicy otrzymają nagrody

 1. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie:

– udział w konkursie maja prawo wziąć wszystkie osoby zapisane w MBP  w Szczawnie-Zdroju, bez względu na wiek i adres zamieszkania

-uczestnik konkursu nie może mieć żadnych zaległości względem Biblioteki

– nagrody będą przyznawane w 3 kategoriach wiekowych:

I  do 13 roku życia

II od 14 do 19 roku życia

III powyżej 20 roku życia

– informacje o zwycięzcach zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki/www.mbp-szczawno.pl/ oraz Facebooku

-nagrody będą wręczane podczas spotkań autorskich lub innych imprez organizowanych przez Biblioteką , nie później niż miesiąc od ogłoszenia wyniku

– w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MBP i członkowie ich rodzin

– w uzasadnionych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo do krótkiej rozmowy o przeczytanej książce,

 1. Uczestnictwo w konkursie jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez MBP w Szczawnie-Zdroju
 2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Biblioteki.

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział /udział mojego dziecka * 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………. w konkursie ‘’Czytanie-moja pasja!” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz opublikowanie informacji o udziale, wynikach i zdjęć na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP oraz w regionalnych mediach.

*-niepotrzebne skreślić

…………………………………………………..                   ……………………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                         Czytelny podpis

Pobierz: plik doc

REGULAMIN III DYKTANDA
„O PIÓRO BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU”
1. Organizatorzy
Organizatorem III Dyktanda „O pióro burmistrza Szczawna-Zdroju” jest Miejska Biblioteka
Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju. Fundatorem nagrody głównej w dwóch
kategoriach jest Burmistrz Szczawna – Zdroju Pan Marek Fedoruk.
2. Zasady uczestnictwa
a) W Dyktandzie mogą uczestniczyć osoby powyżej 13 roku życia mieszkające na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
b) Dyktando przebiegać będzie w II kategoriach:
I kategoria Juniorzy 13-18 lat
II kategoria Dorośli 18-100
c) Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie jest osobiste zgłoszenie się oraz wcześniejsza
rejestracja, wypełnienie formularza i przekazanie go organizatorom /załącznik nr 1-
dorośli/ lub /załącznik nr 2-juniorzy/ .
d) Udział w Dyktandzie należy zgłosić do 03.06.2019 roku do godz. 18.00
e) Organizator gwarantuje udział w Dyktandzie 30 osobom, które jako pierwsze dokonają
rejestracji.
f) W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej.
g) Udział w konkursie jest bezpłatny.
h) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na
ich przetwarzanie przez MBP w Szczawnie-Zdroju w celu dokumentacji (zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997, z późniejszymi zmianami Dz.
U. 133/97).
i) Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne
zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego
wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i
niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu
eksploatacji, służących pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.
3. Jury
a) Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z polonistów pod przewodnictwem mgr
filologii polskiej.
b) Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem Dyktanda
c) Członkowie Jury zajmują się ogłoszeniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień
niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda sporów.
d) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył
postanowienia niniejszego Regulaminu.
e) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
2
4.Przebieg konkursu
a) Konkurs odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w
Szczawnie-Zdroju ul. Wojska Polskiego 4a 06.06.2019 dla następujących kategorii:
I kategoria Juniorzy- 06.06.2019 o godz. 10.00 (prosimy o przybycie 10 minut przed
dyktandem)
II kategoria Dorośli – 06.06.2019 o godzinie 17.00. (prosimy o przybycie 10 minut przed
dyktandem)
b) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy
naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z
wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.),
słowników.
c) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami.
d) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
e) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków
interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy
nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia
muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli
wielkich liter.
f) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można
wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów),
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki, w wyniku której wyłonieni
zostaną finaliści, którzy popełnili najmniej błędów.
g) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
h) Ogłoszenie wyników odbędzie się 08.06.2019 roku w godzinach popołudniowych w Parku
Zdrojowym przed Muszlą Koncertową podczas obchodów Dni Szczawna-Zdroju (szczegóły na
plakatach)
i) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym
przez Organizatorów.
j)Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w
Wielkim słowniku ortograficznym PWN, pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2016
5.Nagrody
b) Zwycięzcy III DYKTANDA otrzymają nagrodę główną (pióro) i tytuł UZDROWISKOWEGO
MISTRZA ORTOGRAFII.
c) Przyznane zostaną nagrody za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca.
d) Wszyscy uczestnicy dyktanda otrzymają pamiątkowe dyplomy.
6.Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego
Regulaminu.
3
b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia,
przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
c) Nagrody muszą być odebrane do końca czerwca 2019 roku.
d) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni
z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby
pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.
e) Niniejszy Regulamin dostępny jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego
w Szczawnie-Zdroju oraz na stronie internetowej: www.mbp-szczawno.pl
f) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne
zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
g) Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub Jury Dyktanda
——————————————————————————————————————————-
/ZAŁĄCZNIK NR 1/ DOROŚLI
FORMULARZ
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że akceptuję regulamin III DYKTANDA „O PIÓRO
BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU” organizowanego przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz
informacji o udziale, wynikach na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu
Facebook MBP, stronie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych
mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /
Dz. U. nr 101 poz.926 z póź. zm./
DATA I
PODPIS………………………………………………………………………………………………
4
/ ZAŁĄCZNIK NR 2/ JUNIORZY
FORMULARZ
Wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka…………………………………………………………………………….
w III DYKTANDZIE „O PIÓRO BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU” oraz akceptuję
regulamin III DYKTANDA „O PIÓRO BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU”
organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz wyrażam
zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach mojego dziecka na
stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie Urzędu
Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 ze zm./
DATA I
PODPIS………………………………………………………………………………………………

Pobierz: plik doc

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju
zaprasza wszystkich miłośników naszego miasta
do udziału w konkursie fotograficznym ‘’Złap Wiewiórkę”.
Konkurs jest ogłoszony w związku z obchodami XXXIX Dni Szczawna- Zdroju
REGULAMIN KONKURSU Fotograficznego „Złap wiewiórkę”
1.Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w
Szczawnie-Zdroju al. Wojska Polskiego 4a.
2.Cele konkursu:
– umiejętność uchwycenia w kadrze zwinnego, szybkiego zwierzątka, jakim jest wiewiórka,
– popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
– zachęcenie miłośników fotografowania do prezentowania własnych umiejętności,
– promocja miasta i ukazanie jego fauny,
– zachęcenie do spacerów i obserwacji przyrody.
3.Uczestnicy konkursu:
– uczestnikami mogą być wszystkie osoby ceniące urok naszego miasta bez względu na wiek i
miejsce zamieszkania,
– konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – wiek do 12 lat ,
II kategoria – od 13 do 19 lat,
III kategoria – powyżej 20 lat
– zwycięzcy pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają dyplomy i upominki, pozostali
uczestnicy – wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy.
– w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Szczawnie-Zdroju ani członkowie ich rodzin.
4. Tematyka konkursu i wymagania formalne:
– jeden uczestnik może zgłosić do 3 zdjęć wydrukowanych w formacie 10 x 15
– tematem zdjęć jest wiewiórka
– wiewiórka musi być „mieszkanką” Szczawna – Zdroju
5. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.
– zdjęcia należy dostarczać osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju
ul. Wojska Polskiego 4a lub za pośrednictwem poczty do dnia 31 maja 2019 r. (decyduje data
stempla pocztowego).
– zdjęcia nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane i muszą stanowić
własność autora.
– ze względu na zachowanie bezstronności zgłoszenia należy wypełnić w kopertach wg
wzoru:
I koperta z pseudonimem – zastępnikiem imienia i nazwiska osobie biorącej udział w
konkursie. Pseudonimem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr. W zaklejonej kopercie
powinna znajdować się fotografia z tytułem. Mile widziany komentarz do zdjęcia.
II koperta – kopertę podpisujemy tym samym pseudonimem. W zaklejonej kopercie
powinna znajdować się kartka z następującymi informacjami o autorze pracy konkursowej:
 imię i nazwisko,
 data urodzenia,
 adres zamieszkania,
 telefon,
 e-mail kontaktowy
 wydrukowana i podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
organizacji i promocji konkursu / załącznik nr 1 dla osób niepełnoletnich/ i / załącznik nr 2
pozostałe osoby/
– prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora,
6. Rozstrzygnięcie konkursu.
– prezentacja najlepszych prac i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości z okazji
XXXIX Dni Szczawna –Zdroju- 08.06.2019 r.
– wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie biblioteki i urzędu miasta do 05.06.2019
roku. Szczegóły po rozstrzygnięciu konkursu.
– lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej MBP oraz ogłoszona
w lokalnej prasie.
– uczestnikom spoza Szczawna – Zdroju, którzy nie będą mogli odebrać nagród osobiście,
zostaną one przesłane za pośrednictwem poczty.
7. Postanowienia końcowe.
– zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków jego regulaminu.
– wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą
na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia
dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
– prace niezgodne z regulaminem, o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami
etycznymi nie będą brane pod uwagę.
– w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
– regulamin konkursu jest dostępny w bibliotece i na stronie internetowej
www.mbp-szczawno.pl
ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………..
w konkursie fotograficznym „ Złap wiewiórkę” organizowanym przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz wyrażam zgodę na opublikowanie
zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach mojego dziecka na stronie internetowej
MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie Urzędu Miejskiego w
Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 ze zm./
Data i podpis
……………………………..
ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu fotograficznego
organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz
wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach na
stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie
Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art.
6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926
z póź. zm./
Data i podpis
…………………………….

Pobierz: plik pdf

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zaprasza młodzież i wszystkich dorosłych miłośników poezji do udziału w   konkursie poetyckim„ Wiosna ”.

 

     REGULAMIN   KONKURSU  POETYCKIEGO „ Wiosna ”.

 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.

 

 1. Cele konkursu:

  –  Budzenie wrażliwości poetyckiej,  

 – Rozwijanie uzdolnień literackich dzieci i pobudzanie aktywności twórczej dorosłych,

      -Poszukiwanie nowych talentów.

 

 1. Zasady i uczestnicy konkursu:

 

Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza o wiośnie.

– Uczestnikami mogą być wszystkie osoby zainteresowane, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania

– Wiersze będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

           I-  do 10 lat,

          II – od11 do 17 lat,

          III-  powyżej 18 lat

           W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju ani członkowie ich rodzin.

 

 1. Forma pracy

-Forma wiersza; dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,

-Treść zgodna z tematem konkursu ,

-Wiersz  powinien  być  napisany  samodzielnie,  nigdzie  do  tej  pory  nie  publikowany  i  nie nagradzany. Prace kopiowane z książek, czasopism i Internetu nie będą brane pod uwagę,

-Praca musi zawierać minimum 8 wersów,

     – Prace powinny być wydrukowane, napisane czcionką Times New Roman 12,   interlinia 1,5;  

 

 1. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

 – Wiersze należy nadsyłać lub dostarczać osobiście w zaklejonej kopercie do dnia 10

 marca 2020 r.  na adres ; Miejska Biblioteka  Publiczna , Al. Wojska Polskiego 4a, 58-310 Szczawno- Zdrój

– Wiersze muszą być opatrzona godłem tzn. pseudonimem autorskim. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.

– Do nadesłanego wiersza należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem. W kopercie powinna znajdować się kartka z następującymi informacjami o autorze wiersza:

 • ü imię i nazwisko,
 • ü data urodzenia,
 • ü adres zamieszkania,
 • ü telefon,
 • ü e-mail kontaktowy
 • ü klauzulę (oświadczenie):  zgoda  autora/rodzica (załączniki)   na udział w konkursie                                                                                             

– Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 wiersze

– Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora :

– Trzy najlepsze utwory w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu.

– Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie biblioteki i urzędu miasta do 18.03.2020 roku. O szczegółach :prezentacji najlepszych wierszy, wręczeniu nagród i dyplomów poinformujemy na naszej stronie.                        

-Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej MBP oraz ogłoszona w lokalnej prasie,

-Laureatom, mieszkającym poza Szczawnem, nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

 

 1. Postanowienia końcowe.

   – Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków jego regulaminu.

  –  Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.

     -Prace niezgodne z regulaminem, o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami etycznymi nie będą brane pod uwagę.

   – W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

  –  Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotece i na stronie internetowej www.mbp-szczawno.pl.

            Oświadczenie.

                      Wyrażam zgodę na udział  w konkursie poetyckim ‘’ Wiosna’’, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz opublikowanie informacji o udziale , wynikach i zdjęć na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz. 926 z póź. zm./

 

 

 

…………………………………………………..                   ……………………………………………………

Miejscowość                                          data                                                                                            czytelny podpis

REGULAMIN KONKURSU DLA MŁODZIEŻY

                                    „ Co czytamy? – zareklamuj książkę, nagrywając zwiastun.”

 

 • 1

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju.

 

 • 2

KONKURS: Booktrailer to krótki film, którego celem jest zachęcenie widza do sięgnięcia po prezentowaną książkę. To forma, która łączy literaturę z filmowymi środkami wyrazu, tradycyjną lekturę z nowymi technologiami.

 

 

 

 • 3

Celem konkursu jest:

– promowanie czytelnictwa wśród młodzieży

– rozwój kreatywności

– łączenie tradycji i nowoczesności –  poznawanie literatury wykorzystując nowe technologie

– integracja  sztuki słowa i języka kina

– wyłonienie i nagrodzenie uczniów, którzy zaprezentują najlepszy zwiastun filmowy (booktrailer) literatury polskiej lub światowej

 

 • 4

 

Zasady konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży  w wieku 14 -19 lat szkół podstawowych (kl. VII, VIII) oraz średnich powiatu wałbrzyskiego.
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich w tym praw autorskich, dóbr osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku danych osobowych, nie może zawierać treści obraźliwych lub niezgodnych z prawdą.
 4. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dnia 24.05.2019r. Ze względu na zachowanie bezstronności zgłoszenia należy wypełnić w kopertach wg wzoru:

I koperta z pseudonimem – zastępnikiem imienia i nazwiska osobie biorącej udział w konkursie. Pseudonimem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr. W zaklejonej kopercie powinna znajdować się płyta CD lub pendrive z nagranym zwiastunem filmowym. 

II koperta – kopertę podpisujemy tym samym pseudonimem.  W zaklejonej kopercie powinna znajdować się kartka z następującymi informacjami o autorze pracy konkursowej:

 

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • telefon,
 • e-mail kontaktowy

Prace konkursowe należy dostarczyć na adres MBP w Szczawnie-Zdroju ul. Al. Wojska Polskiego 4a.

 1.  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu /załącznik nr 1/.
 2. Wszystkie prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową.
 3. Ocenie podlega: klarowność przekazu, wybór książki, oryginalność ujęcia, zastosowanie nowoczesnych technologii, zrozumienie tekstu, komplementarność elementów budujących dzieło i rodzaj zastosowanych technik artystycznych. Warto podkreślić, że booktrailer nie jest streszczeniem książki, lecz jej prezentacją, która zachęca do lektury.
 4. W ramach konkursu  zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce.
 5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 28.05.2019r. o godz. 9:30 w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu.

 

 • 5

 

Warunki uczestnictwa

Tematyka konkursu i wymagania formalne pracy konkursowej

 1. Przedmiotem konkursu jest zwiastun filmowy książki, będącej utworem o wysokich walorach artystycznych i poznawczych.
 2. Zadaniem uczestników jest przygotowanie dwuminutowego filmu promującego wybraną  książkę czyli booktrailera. Dłuższe prace będą odrzucane.
 3. Wybór prezentowanej  książki  pozostaje w gestii uczestników.
 4. Film może być wykonany w dowolnej technice (fabuła, animacja poklatkowa).
 5. Prace mają być przesłane na płycie DVD lub pendrive w standardowym formacie wideo mp4.
 6. Booktrailer jest wynikiem samodzielnej pracy ucznia. Booktrailer może być efektem pracy jednego ucznia. Rolą nauczyciela jest wspieranie uczniów i zapewnienie pomocy o charakterze merytorycznym.

 

 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju oraz na stronie internetowej: www.mbp-szczawno.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Ewentualne

zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.

 1. Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub Jury konkursowe.

 

 

 

Załącznik 1

Wyrażam zgodę na udział *mojego dziecka …………………………………………. w konkursie „Co czytamy?-zareklamuj książkę, nagrywając zwiastun” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz opublikowanie informacji o udziale, wynikach i zdjęć na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 z póź. zm./ w celach projektu „Co czytamy?-nowoczesne i tradycyjne metody promocji książki”.

Ponadto oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu „Co czytamy?-zareklamuj książkę, nagrywając zwiastun” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju.

Oświadczam, że osoby występujące w filmie wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku.

Przystępując do konkursu, przekazuję film mojego dziecka oraz prawa autorskie na rzecz Organizatora.

……………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

*niepotrzebne skreślić

Pobierz: plik pdf

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju zaprasza wszystkich miłośników naszego miasta do udziału w konkursie poetyckim ‘’Urokliwe Szczawno”.

Konkurs jest ogłoszony w związku z obchodami XXXIX Dni Szczawna- Zdroju.

 

     REGULAMIN   KONKURSU POETYCKIEGO „UROKLIWE SZCZAWNO”

 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju.

 1. Cele konkursu:

– odkrywanie talentów,

– zainteresowanie poezją i twórczością artystyczną,

– promocja miasta i ukazanie jego piękna,

– pobudzanie aktywności twórczej.

 1. Uczestnicy konkursu:

– Uczestnikami mogą być wszystkie osoby ceniące urok naszego miasta bez     względu na wiek i miejsce zamieszkania,

– Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

   I kategoria – wiek do 12 lat ,

   II kategoria – od 13 do 19 lat,

   III kategoria – powyżej 20 lat

– Zwycięzcy pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają dyplomy i upominki, pozostali uczestnicy – wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy.

– W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju ani członkowie ich rodzin.

 1. Forma pracy

– utwór nie powinien zawierać więcej niż 4 strony,

– prace powinny być wydrukowane, napisane czcionką Times New Roman 12, interlinia 1,5,

– treść – zgodna z tematem konkursu: wszelkie formy przedstawienia miasta Szczawno-Zdrój jako miejsca urokliwego, pięknego, w którym miło jest mieszkać i wypoczywać, itp.

 1. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

– Prace należy nadsyłać lub dostarczać osobiście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczawnie-Zdroju do dnia 24 maja 2019 r.

    –   Wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych konkursach, a także nie publikowane w sieci Internet,

    –    Wiersz musi być opatrzony godłem tzn. pseudonimem autorskim. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie poetyckim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr,

    –  W osobnej zaklejonej kopercie również opatrzonej godłem, należy umieścić dane personalne:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • telefon,
 • e-mail kontaktowy
 • klauzulę (oświadczenie): zgoda autora ./załącznik 1/ lub opiekuna prawnego /załącznik 2/ na udział w konkursie                                                                                            

     – Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 wiersze,

     – Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu

 

– Prezentacja najlepszych prac i wręczenie nastąpi podczas uroczystości z okazji XXXIX Dni Szczawna -Zdroju – 9.06.2019r. o godz. 14:30

– Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie biblioteki i urzędu miasta do 31.05.2019 roku.

– Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej MBP oraz ogłoszona w lokalnej prasie.

– Uczestnikom spoza Szczawna, którzy nie będą mogli odebrać nagród osobiście, zostaną one przesłane za pośrednictwem poczty.

 1. Postanowienia końcowe.

   – Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków jego regulaminu.

– Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.

     -Prace niezgodne z regulaminem, o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami etycznymi nie będą brane pod uwagę.

   – W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

– Regulamin Konkursu jest dostępny w bibliotece i na stronie internetowej www.mbp-szczawno.pl.

Załącznik 1

Oświadczenie

Oświadczam, że akceptuję regulamin konkursu poetyckiego ‘’Urokliwe Szczawno” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz wyrażam zgodę na opublikowanie zdjęć oraz informacji o udziale, wynikach na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP, stronie Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 z póź. zm./

Przystępując do konkursu, przekazuję prawa autorskie mojego utworu na rzecz Organizatora oraz wyrażam zgodę na opublikowanie mojego utworu w antologii oraz regionalnych mediach

 

……………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data, czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu

Załącznik 2

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………. w konkursie poetyckim „Urokliwe Szczawno” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnie-Zdroju oraz opublikowanie informacji o udziale, wynikach i zdjęć na stronie internetowej MBP w Szczawnie-Zdroju, portalu Facebook MBP oraz w regionalnych mediach, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. nr 101 poz.926 z póź. zm./ Przystępując do konkursu, przekazuję utwór mojego dziecka oraz prawa autorskie na rzecz Organizatora oraz wyrażam zgodę na opublikowanie mojego utworu w antologii oraz regionalnych mediach.

……………………………………………………………………………………………

Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

Pobierz: plik pdf